Przygotuj się do matury z matematyki

Na egzaminie maturalnym

   Sprawdza się przede wszystkim, w jakim stopniu uczeń opanował wiadomości i umiejętności z matematyki zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Wprowadzeniu nowej podstawy programowej towarzyszy zmiana w strukturze egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.
Mniej będzie rozbudowanych zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast - zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych i umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych w nietypowych warunkach.
Największą zmianą w stosunku do egzaminów z lat ubiegłych będzie obecność na maturze zadań z analizy matematycznej oraz prawdopodobieństwa warunkowego i całkowitego.

Rozwiązuj zadania

   Uczenie się to proces zdobywania i gromadzenia doświadczeń, w wyniku czego powstają nowe formy zachowania się i działania lub następujemodyfikacja zachowań i działań wcześniej nabytych. Wskutek uczenia się opanowany zostaje cały system wiadomości, umiejętności, nawyków i  przyzwyczajeń. Pamiętać musisz o zasadzie - uczymy się przez całe życie. Rozwiązując zadania poznajesz nowe pojęcia, wyrabiasz odpowiednie umiejętności i nawyki oraz rozwijasz twórcze myślenie. Rozwiązywanie zadań kształtuje matematyczną intuicję, wyrabia dociekliwość, kształtuje elastyczność umysłu, rozwija pamięć oraz zachęca do wytrwałości. Umiejętność rozwiązywania zadań jest sztuką - można się jej nauczyć jedynie przez ich rozwiązywanie (trening czyni mistrza).

O kalkulatorze

   Wykonywanie wszystkich obliczeń, nawet tych najprostszych przy pomocy kalkulatora nie jest właściwe. Podstawowe działania matematyczne staraj się wykonywać w pamięci (wskazana gimnastyka umysłu). Każdy człowiek powinien posiadać pewną sprawność rachunkową i radzić sobie z prostymi obliczeniami w pamięci lub na kartce. Do skomplikowanych obliczeń użyj kalkulatora.

Cele kształcenia i wychowania matematycznego

•Rozwijanie samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia, projektowania obliczeń i ich wykonywania oraz kształcenie wyobraźni matematycznej
•Doskonalenie jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w procesie komunikowania się. 
•Rozwijanie wiedzy matematycznej w zakresie rozumienia pojęć i metod matematycznych oraz budowania modeli matematycznych.
•Doskonalenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej, rozumienia, redagowania i korzystania z tekstu  matematycznego, poszukiwania i odczytywania informacji w różnych źródłach, posługiwania się technologią informacyjną.
•Kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej i jej transfer do rozwiązywania problemów praktycznych w życiu codziennym.
•Doskonalenie umiejętności zbierania, porządkowania i analizy danych oraz ich interpretacji.
•Wyrobienie umiejętności planowania i organizowania uczenia się, obiektywnej oceny własnych uzdolnień i zainteresowań oraz odpowiedzialności za swoje wybory w procesie podejmowania decyzji.
•Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
•Kształtowanie takich cech osobowości jak: systematyczność, staranność, dokładność, wrażliwość na estetykę.
•Kształtowanie postaw asertywnych i empatycznych.

  

PRZYGOTUJ SIĘ I ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI - ematuk@wp.pl
© 2013-2020 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl